До 2025. године половина европске популације имaће неки облик алергије

До 2025. године половина европске популације имaће неки облик алергије
У Ср­би­ји, али и у све­ту, уоча­ва се тренд по­ра­ста уче­ста­ло­сти алер­гиј­ских бо­ле­сти, а ме­ђу њи­ма пред­ња­че алер­гиј­ска ки­ја­ви­ца и алер­гиј­ска брон­хи­јал­на аст­ма. Епи­де­ми­о­ло­зи твр­де да око 25 од­сто свет­ске по­пу­ла­ци­је бо­лу­је од не­ке алер­ги­је, па алер­гиј­ску ки­ја­ви­цу на­во­де као нај­че­шћу ма­ни­фе­ста­ци­ју алер­гиј­ских бо­ле­сти. Тај тренд по­ве­ћа­ног обо­ле­ва­ња на­ро­чи­то је из­ра­жен у раз­ви­је­ним др­жа­ва­ма, а по­сто­је и про­јек­ци­је да ће до 2025. го­ди­не го­то­во по­ло­ви­на европ­ске по­пу­ла­ци­је има­ти не­ку фор­му алер­ги­је. Због то­га пра­во­вре­ме­на и тач­на ди­јаг­но­за алер­гиј­ских бо­ле­сти мо­же да „уште­ди” зна­тан број рад­них са­ти и тро­шко­ва ле­че­ња.  Ре­дов­ни про­фе­сор Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та
Podeli vest

Vesti

LEKARI UPOZORAVAJU! Ne ignorišite bol u kičmi, možda imate prelom pršljenova
LEKARI UPOZORAVAJU! Ne ignorišite bol u kičmi, možda imate prelom pršljenova
Ukoliko imate bolove u leđima koji se pogoršavaju pri stajanju i hodanju, smanjena vam je pokretljivost i savitljivost i izgledate pogrbljeno, moguće..
 Ovaj test od 25 pitanja OTKRIVA da li vam preti jedna od NAJČEŠĆIH BOLESTI današnjice
Ovaj test od 25 pitanja OTKRIVA da li vam preti jedna od NAJČEŠĆIH BOLESTI današnjice
Rešite ovaj test i saznajte da li ste u riziku od oboljevanja od Alchajmerove bolesti.
 STIŽU "KLINTONKE" I PEDERUSI: Zbog otopljavanja nam prete BOLESTI, a prenose ih INSEKTI
STIŽU "KLINTONKE" I PEDERUSI: Zbog otopljavanja nam prete BOLESTI, a prenose ih INSEKTI
Usled globalnog otopljavanja Evropljanima prete mnogobrojne bolesti koje prenose insekti, upozorili su naučnici na nedavno održanom skupu u..