До 2025. године половина европске популације имaће неки облик алергије

До 2025. године половина европске популације имaће неки облик алергије
У Ср­би­ји, али и у све­ту, уоча­ва се тренд по­ра­ста уче­ста­ло­сти алер­гиј­ских бо­ле­сти, а ме­ђу њи­ма пред­ња­че алер­гиј­ска ки­ја­ви­ца и алер­гиј­ска брон­хи­јал­на аст­ма. Епи­де­ми­о­ло­зи твр­де да око 25 од­сто свет­ске по­пу­ла­ци­је бо­лу­је од не­ке алер­ги­је, па алер­гиј­ску ки­ја­ви­цу на­во­де као нај­че­шћу ма­ни­фе­ста­ци­ју алер­гиј­ских бо­ле­сти. Тај тренд по­ве­ћа­ног обо­ле­ва­ња на­ро­чи­то је из­ра­жен у раз­ви­је­ним др­жа­ва­ма, а по­сто­је и про­јек­ци­је да ће до 2025. го­ди­не го­то­во по­ло­ви­на европ­ске по­пу­ла­ци­је има­ти не­ку фор­му алер­ги­је. Због то­га пра­во­вре­ме­на и тач­на ди­јаг­но­за алер­гиј­ских бо­ле­сти мо­же да „уште­ди” зна­тан број рад­них са­ти и тро­шко­ва ле­че­ња.  Ре­дов­ни про­фе­сор Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та
Podeli vest